Till startsidan

Cookie- och integritetspolicy

På Almåsa Havshotell värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Almåsa Havshotell är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Med ”Tjänsterna” avses de verksamhetsområde som Almåsa Havshotell tillhandahåller inom hotell, konferens och restaurang.

Almåsa Havshotell använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna policy reglerar Almåsa Havshotells behandling av Personuppgifter för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller som vi samlar in om dig.
Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Almåsa Havshotell webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Almåsa Havshotell får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

Genom att använda Almåsa Havshotells webbplats accepterar du att vi aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Almåsa Havshotell och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via vår webbplats. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Almåsa Havshotell lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Almåsa Havshotell förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

Almåsa Havshotell kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt oss. Almåsa Havshotell behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och våra underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt oss.

Almåsa Havshotell kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Almåsa Havshotell annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Almåsa Havshotell överför inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Almåsa Havshotells avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna, med sådana underleverantörer. Genom denna Integritetspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Almåsa Havshotell få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till Almåsa Havshotell genom att du skickar e-post till info@almasa.se.

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Almåsa Havshotell samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.

Almåsa Havshotell använder Personuppgifter för att:
• administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna,
• bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna,
• kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse,
• diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna,
• analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra,
• individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster,
• analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster,
• öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller
• marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Almåsa Havshotell inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Almåsa Havshotell på följande adress: info@almasa.se

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Almåsa Havshotell med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

Om du har anmält att du önskar erhålla nyhetsbrev med Almåsa Havshotell erbjudanden och nyheter kan du närsomhelst välja att avregistrera dig genom länk i nyhetsbrevet.

INSAMLING AV DATA VID BOKNING VIA EN ONLINE TRAVEL AGENCY (OTA)

När du bokar ett hotell via en online Travel Agency, så som Boookings.com eller hotels.com (digital partner) lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till respektive hotell för att bekräfta att bokningen är gjord.

När du bokar genom en resebyrå lämnar du själv dina personuppgifter till resebyrån och samtycker till att resebyrån behandlar dessa i sin verksamhet. Resebyrån kan därför identifiera dig t.ex. med hjälp av ditt bokningsnummer.

Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.

UTSKICK AV INFORMATION

När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.

Efter vistelsen skickas det ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi skickar också ut ett mail där vi tackar för besöket.

LAGRINGSTIDER

Almåsa Havshotell följer god sed i hotellbranschen.
Almåsa Havshotell sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Almåsa Havshotell gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Almåsa Havshotell raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger.

TEKNISKA/ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Almåsa Havshotell vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

Almåsa Havshotell utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur Almåsa Havshotell arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta oss gärna.

COOKIES

EN | ES | DE